toneel

Algemene Voorwaarden

 

Reynaertkring Daknam vzw is een Belgische non-profit cultuur- en toneelvereniging. Door het (online) aankopen van tickets voor onze voorstellingen stemt u in met de voorwaarden van het (online) verkoopsbeleid van Reynaertkring Daknam VZW. Graag willen we u ook vragen, voor het aankopen, onze volledige PRIVACY POLICY aandachtig te lezen.

  1. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle platformen en communicatiekanalen onderdeel uitmakend van of beheerd door Reynaertkring Daknam vzw, met maatschappelijke zetel te Reinaertdreef 27, 9160 Daknam met ondernemingsnummer 0442.251.110

Voor al uw vragen over het online aankopen van tickets en producten kan u ons steeds bereiken op respectievelijk tickets@reynaertkringdaknam.be

 

  1. IDENTITEIT VAN GEMANDATEERDE PLATFORMEN

Voor het online faciliteren van financiële transacties door Reynaertkring Daknam vzw werd Mollie B.V. (https://mollie.com) met maatschappelijke zetel te Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam en ingeschreven bij de kamer van koophandel met ondernemingsnummer NL30204462, gemandateerd en verwijzen we bijgevolg ook naar hun verkoop- en gebruiksvoorwaarden. ​

 

  1. ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce websites van Reynaertkring Daknam vzw biedt haar klanten de mogelijkheid om e-tickets voor voorstellingen online aan te kopen via haar webwinkel op de website tickets.reynaertkringdaknam.be

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die door de klant geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce websites. Bij het plaatsen van een bestelling via deze webwinkels moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Reynaertkring Daknam vzw aanvaard zijn.

 

  1. TOEPASSELIJKHEID EN VOORWAARDEN

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld en voor effectieve aankoop volledig gecommuniceerd.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de klant geen speciale software nodig. De klant herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de statusbalk van je browser.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn. Als de klant geen 18 is, vragen we om de bestelling door een ouder of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige zonder ouders of wettelijke voogd, zullen we deze bestelling weigeren.

In geval van overmacht is Reynaertkring Daknam vzw niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

We kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden voor iedere nieuwe bestelling. Indien er een wijziging plaats vindt, wordt deze bekendgemaakt via onze websites.

 

  1. VERKOOPSVOORWAARDEN TICKETS

Onderstaande specifieke voorwaarden gelden voor het aankopen van tickets of e-tickets via tickets.reynaertkringdaknam.be

Reynaertkring Daknam vzw handelt als organisator van het evenement en als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor haar evenementen. Onder “tickets‟, zoals hierna verder naar verwezen in onderstaande verkoopsvoorwaarden, dient te worden verstaan: toegangstickets, parkeertickets, drankvouchers, vervoerstickets en tickets die toegang geven tot vip arrangementen.

​ Je bestelling is compleet en de verkoopsovereenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met een debetkaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden enkel betaling met Bancontact of overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Er is geen herroepingsrecht voor de aankoop van tickets en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht. De tickets kunnen na aankoop noch geruild of vergoed worden.

De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld of toegezonden.

Koop je ticket niet op straat, op veilingsites of tweedehandsticketsites. De kans bestaat dat het vervalst is waardoor de toegang ten allen tijde kan geweigerd of ontzegd worden. Ongebruikte of onbruikbare tickets worden niet terugbetaald.

Je ticket is uitsluitend geldig op de dag en het uur van de vertoning die op de voorzijde van het ticket vermeld staan. Het ticket is niet geldig zonder genummerde strook, barcode of QR code. Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode of QR code die aan de ingang ingescand kan worden.

Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.

In geval van verlies of diefstal zal je ticket noch vervangen noch terugbetaald worden.

Bij het in ontvangst nemen van het toegangsbiljet ziet de houder af van iedere schade-eis om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie.

Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde tickets kunnen voor de aanvang van het evenement aan de kassa worden afgehaald. De kassa’s openen meestal een half uur voor de aanvang van het evenement. Gereserveerde tickets die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van het evenement kunnen worden doorverkocht.

Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket of e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot de voorstelling of evenement.

Mensen die (in de buurt van de zaal wonen en) naar een evenement willen gaan dat als uitverkocht geboekt staat, kunnen altijd proberen om toch nog aan toegangstickets te geraken. Vaak komen in extremis plaatsen vrij, o.m. van late bestellers die hun gereserveerde tickets niet komen afhalen.

De ticketkoper dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” (BS 30 juli 2013).

Annulering of vroegtijdige stopzetting van de voorstelling door Reynaertkring Daknam vzw:

Indien Reynaertkring Daknam vzw een voorstelling annuleert of vroegtijdig stopzet omwille van een interne oorzaak, worden de tickets ofwel terugbetaald, ofwel omgeruild tegen tickets voor een andere voorstelling van het evenement. De oorspronkelijke tickets vervallen automatisch, tenzij anders gecommuniceerd.

Indien Reynaertkring Daknam vzw een voorstelling annuleert of vroegtijdig stopzet omwille van overmacht*, worden tickets niet terugbetaald of omgeruild.

In geval van terugbetaling van de tickets wordt enkel de waarde van de tickets terugbetaald. Eventuele andere gemaakte kosten door de klant (transport, consumpties,…) in verband met het evenement zullen in geen geval worden terugbetaald door Reynaertkring Daknam vzw. De betrokken bezoekers zullen door Reynaertkring Daknam vzw worden gecontacteerd betreffende de te volgen procedure.

Reynaertkring Daknam vzw kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering van de voorstelling, noch voor de niet-uitvoering ervan, wegens het plots uitvallen van aanwezige vaste en tijdelijke installaties, materieel en uitrusting noch in geval van overmacht*.

Afgelastingen en/of wijzigingen in het (voor-)programma of wijzigingen in de samenstelling van de crew en cast of wijzigingen van artistieke aard geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.

*: Onder overmacht wordt begrepen: elke omstandigheid buiten de wil van Reynaertkring Daknam vzw, die een normale en veilige uitvoering van de voorstelling verhindert.

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID, PRIVACY & BETWISTING

Wij doen al het mogelijke opdat onze e-commerce websites en online dienstverlening steeds beschikbaar zouden zijn en dat de verbindingen comfortabel, veilig en foutloos plaatsvinden. Door de natuur van het internet kunnen we dit evenwel niet garanderen.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy, daarom houden we ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene regeling voor gegevensbescherming binnen de EU-voorschriften. Graag lichten we u in dat u deze gegevens steeds kan raadplegen, aanpassen of volledig laten verwijderen op de administratieve dienst van Reynaertkring Daknam VZW of via mail naar privacy@reynaertkringdaknam.be. Tot slot willen we u vragen onze volledige PRIVACY POLICY aandachtig te lezen.

De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina’s, foto’s en afbeeldingen blijven in privaat bezit van Reynaertkring Daknam VZW, van haar leveranciers of van andere derden met wie Reynaertkring Daknam VZW afspraken heeft gemaakt. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van Reynaertkring Daknam VZW en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden.

De producten van Reynaertkring Daknam VZW blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke vorm van namaak, nabootsing, nadruk, publicatie, reproductie of iedere andere vorm van misbruik strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reynaertkring Daknam VZW. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude zal onherroepelijk leiden tot gerechtelijke vervolging.

Onze websites bevat links naar sites van derden. Reynaertkring Daknam VZW heeft geen enkele controle op deze sites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud, hun werking en hun praktijken, ook niet op het vlak van hun privacybeleid.

Bovendien kan je toegang tot onze online webshops soms opgeschort worden of beperkt worden om ons toe te laten verbeteringen of onderhoud door te voeren of om een nieuwe functionaliteit of een nieuwe dienst aan te bieden. Wij zullen ons inspannen de frequentie en de duur van deze opschortingen of beperkingen minimaal te houden.

In alle gevallen waarin we aantoonbaar aansprakelijk kunnen worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat je effectief betaalde voor een product. Niets in deze algemene voorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten in geval van bedrog of in geval van overlijden of lichamelijke schade veroorzaakt door onze onachtzaamheid of een zware fout.

Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het het Vredegerecht te Dendermonde-Hamme – afdeling Dendermonde, de Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Dendermonde en de REA Oost-Vlaanderen – afdeling Dendermonde bevoegd.

 

CONTACTEER ONS

V.Z.W Reynaertkring Daknam

t.a.v. Tom Michiels

Reinaertdreef 27

9160 Daknam

info@reynaertkringdaknam.be

KBO: 0442251110