toneel

Privacy Policy

 

 1. INLEIDING

Reynaertkring Daknam vzw hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 1. DOEL VAN DEZE PRIVACY POLICY

Reynaertkring Daknam VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

​Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze PRIVACY POLICY

De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Reynaertkring Daknam VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

V.Z.W Reynaertkring Daknam

t.a.v. Tom Michiels

Reinaertdreef 27

9160 Daknam

info@reynaertkringdaknam.be

 1. VERWERKING VAN UW PERSOONGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens door Reynaertkring Daknam VZW ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om zowel passief als actief te kunnen deelnemen aan de activiteiten, de dienstverlening of de algemene werking van Reynaertkring Daknam VZW

Om te kunnen deelnemen aan een actie of wedstrijd ingericht door Reynaertkring Daknam VZW of om uw vragen hierover te kunnen beantwoorden

Voor doelen die expliciet worden vermeld bij verstrekking van gegevens of doelen die inherent zijn aan de werking van Reynaertkring Daknam VZW

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Het bekomen van subsidiëring door de overheid

Klanten- en facturatiebeheer en alle gerelateerde diensten verbonden aan de dienstverlening door Reynaertkring Daknam VZW

Beheer van (ticket-) bestellingen van klanten en beheer van de eventuele retours en verbonden terugbetalingen

Faciliteren van alle communicatie tussen jou en Reynaertkring Daknam VZW

Monitoring en optimalisering van de gebruikservaring

Personalisatie van reclame voor projecten en diensten van Reynaertkring Daknam VZW

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen, verwerken en opslagen:

Naam, voornaam, adres, telefoon- of gsmnummer, e-mailadres

Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Rekeningnummer, nummerplaat, confectiemaat

Medische gegevens, bloedgroep, allergieën en eetvoorschriften

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Door het akkoord gaan met deze PRIVACY POLICY geeft uw toestemming om bovenstaande verwerkingsactiviteiten te laten uitvoeren door Reynaertkring Daknam VZW.

 

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)

Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)

Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Het verzorgen van verzekeringen, verstrekt door zowel private ondernemingen, koepelorganisaties als overheden

Het verkopen van (online) tickets

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer u met een kredietkaart of vergelijkbaar systeem betaalt, geven we uw kaartgegevens door aan onze bank en/of payment support providers ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude, misdrijf of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verder kunnen we uw gegevens verstrekken aan gelieerde dochterondernemingen en vennootschappen van Reynaertkring Daknam VZW en, mits uw toestemming, aan derde partijen met wie we commerciële relaties onderhouden zodat zij of Reynaertkring Daknam u berichten kunnen sturen ter promotie van hun producten en diensten. Indien u dergelijke berichten van deze derde partijen niet wenst te ontvangen, kan u Reynaertkring Daknam VZW en/of die partij daarvan op de hoogte brengen en zal uw beslissing door Reynaertkring Daknam VZW en/of die derde partij gerespecteerd worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 1. MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Indien deze persoon de leeftijd van 16 jaar overschrijdt blijft de reeds gegeven toestemming van kracht.

 1. BEWAARTERMIJN

Reynaertkring Daknam VZW bewaart uw gegevens zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze (commerciële) relatie met u, met een maximum van 25 jaar na laatste gebruik. Wij bewaren uw e-mails met schriftelijke vragen zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 1. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgebonden gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Reynaertkring Daknam VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

Wij maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

 1. JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

Reynaertkring Daknam VZW is er van op de hoogte dat:

De gegevens moeten juist zijn en zo nodig worden bijgewerkt

Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om onnauwkeurige of onvolledige gegevens die – uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt – uit te wissen of te verbeteren.

 

 1. FOTO- EN BEELDMATERIAAL

Door uw toegang tot of deelname aan de projecten en diensten van Reynaertkring Daknam VZW bestaat de mogelijkheid dat er niet gerichte sfeerbeelden worden gemaakt waarop u herkenbaar afgebeeld staat. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt in functie van de algemene werking van Reynaertkring Daknam VZW en haar gelieerde ondernemingen voor publicatie via promotiedrukwerk, magazines, dagbladen, websites, sociale media en communicatiecampagnes of tijdens voordrachten en presentaties.

Indien u bezwaar hebt tegen een publicatie waarop u herkenbaar bent afgebeeld, volstaat het ons dit mee te delen via privacy@reynaertkringdaknam.be.

 1. UW RECHTEN

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Onder punt 3 van deze PRIVACY POLICY staat hoe je contact met ons kan opnemen. Daarnaast kan u ons ook contacteren via de contactpagina en het contactformulier op deze website. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Echter om zowel passief als actief te kunnen deelnemen aan wedstrijden, activiteiten, de dienstverlening of de algemene werking van Reynaertkring Daknam VZW hebben wij uw gegevens nodig. Indien u dus dit recht op bezwaar uitoefent met betrekking tot onze mogelijke communicatie, zullen we u bijgevolg geen toegang kunnen verlenen tot een of meerdere diensten waarvoor toegang tot uw gegevens vereist zijn. Daarnaast heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 1. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

Reynaertkring Daknam VZW kan zijn PRIVACY POLICY wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website of onze social media. Als u niet akkoord gaat met een wijziging in deze PRIVACY POLICY, vragen we u onze activiteiten, diensten, algemene werking, platformen, communicatiekanalen en gelieerde ondernemingen niet langer te gebruiken.

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen: privacy@reynaertkringdaknam.be.

 1. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming in België:

Privacy Commissie

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel (Belgium)

Telefoon: +32 2 274 48 00

commission@privacycommission.be

 1. RECHTSGELDIGHEID

Deze PRIVACY POLICY is onderworpen aan en is opgesteld in overeenkomst met de Belgische wetten en de algemene regeling voor gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) binnen de EU-voorschriften die in voege is vanaf 25 mei 2018. In geval van geschillen over de interpretatie of uitvoering van deze PRIVACY POLICY zijn enkel het Vredegerecht te Dendermonde-Hamme – afdeling Dendermonde, de Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Dendermonde en de REA Oost-Vlaanderen – afdeling Dendermonde bevoegd.